Bekkenfysiotherapie Hagenaars

Caroline Hagenaars - van Miert
076-8898366
[email protected]
Koolmees 10
4822 PN Breda

De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00.  
076-8898366

Openingstijden:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Indien je een afspraak hebt, kun je plaatsnemen in de wachtruimte. De wachtruimte bevindt zich achter de witte toegangsdeur met matglas en logo. In de wachtruimte is een toilet aanwezig.
Je hoeft je niet te melden, op het afgesproken tijdstip, word je opgehaald uit de wachtruimte.

Per mail ontvang je een afspraakbevestiging. De eerste afspraak duurt een uur. Hiervan krijg je een mailbevestiging (een half uur maar de intake is een uur).

Je kunt met en zonder verwijzing van de huisarts terecht voor bekkenfysio.
De praktijk is gevestigd in de Haagse Beemden in Breda.

Wil je telefonisch overleggen, geef dat gerust even aan bij de assistente, ze maakt voor mij een notitie en dan bel ik even terug.

Indien je een afspraak hebt gemaakt en niet op het afgesproken tijdstip verschijnt op de afspraak of niet 24 uur vantevoren je afspraak hebt verzet of geannuleerd, breng ik de kosten van de behandeling bij je in rekening.

Privacyverklaring Bekkenfysiotherapie Hagenaars

Algemeen 

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leg ik je contactgegevens en medische gegevens vast. Ik doe dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik je gegevens alleen gebruik voor het verlenen van paramedische zorg en de bijbehorende administratie en dat de praktijk uw gegevens beveiligt tegen inbreuk door derden. De volgende gegevens worden bewaard: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens betreffende gezondheid, naam van je zorgverzekeraar, naam van je andere zorgverleners, tijdstip van je afspraak en betalingsgegevens.

De praktijk bewaart je gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet daarin verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn worden je gegevens verwijderd.
Gegevens worden alleen uitgewisseld uit met andere (para)medisch zorgverleners als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

De fysiotherapeut raadpleegt je gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taak. 

Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot je gegevens, dan wordt dat gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je  rechten 

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over jou niet kloppen heb je het recht om deze door de prakijk te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht je je gegevens willen inzien, kun je hierover contact opnemen met Caroline Hagenaars.

Klachten 

Als je klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met Caroline Hagenaars. Mocht je er met haar niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (beroepsvereniging fysiotherapie).

Rolstoeltoegankelijkheid:
De praktijk beschikt over ruime doorgangen in de wachtkamer en behandelruimte. Wens je meer ruimte om te manoeuvreren, dan kan de toegangsdeur verder geopend worden. Ook kan de wachtruimte tijdelijk afgesloten worden (en voor jou te openen) indien meer ruimte rondom het toilet gewenst is.

Huisregels:
 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De fysiotherapeute heeft het recht om personen die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand en eventueel het behandeltraject te stoppen.
 • Van jou als patiënt wordt verwacht dat je de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • De praktijk is gevestigd in een kinderrijke buurt. Heb alstublieft extra aandacht voor kinderen bij parkeren en wegrijden bij de praktijk. In de directe omgeving van de praktijk is ruim voldoende parkeergelegenheid. Een bushalte (halte Paradijslaan, tegenover Graaf Engelbrecht college) bevindt zich op 100 meter van de praktijk. Buslijn 2 en 4 stoppen hier.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Bij je eerste afspraak dien je een wettelijk legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
 • Gelieve een handdoek mee te brengen naar uw afspraak.
 • Wanneer je een afspraak hebt hoef je je niet te melden. Je kunt in de wachtkamer plaatsnemen. De toegangsdeur naar de wachtruimte (witte deur, matglas en logo) is open, je kunt plaatsnemen in de wachtruimte en hoeft je niet te melden. De bekkenfysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen. Gelieve je te melden indien u 5 minuten ná het verstrijken van de begintijd van je behandeling nog niet door je therapeut gehaald bent.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer ed) op te volgen.
 • Bij een door het KNMI afgegeven weeralarm, maak dan zelf de keuze of je veilig naar de praktijk kunt komen.  Een afspraak die je door extreem weer niet kunt nakomen, wordt niet in rekening gebracht, graag wel even doorgeven natuurlijk.

Bij verhindering door ziekte of vakantie door de bekkenfysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met jou verplaatst of overgenomen door een vervangend bekkenfysiotherapeute.

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je zorgverzekeringspakket. Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Mogelijk wordt je bekkenfysiotherapiebehandeling (deels) vergoed uit de aanvullende- of basisverzekering. In de polisvoorwaarden van je basisverzekering en eventueel aanvullende zorgverzekering kun je informatie vinden over wat wel en niet wordt vergoed en of het eigen risico van toepassing is. Soms wordt een percentage van de behandeling(en) vergoed. Dit kan verschillen per type zorgpolis en zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars (2024) 

Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn hulpdieren, die je nodig hebt in je dagelijkse begeleiding.


Betalingsvoorwaarden:

1.       Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut.

2.       Indien je een aanvullende verzekering hebt waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar. Indien ja aanvullende pakket niet meer beschikbaar is, ontvangt je een nota.

3.       De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien je niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en je dus jouw rekening zelf moet betalen. Bovendien zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing indien je je afspraak niet bent nagekomen. Ondanks je eventuele verzekeringspakket dien je niet nagekomen afspraken zelf te betalen.

4.       Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen,  dienen 24 uur van te voren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om het tarief van een "niet nagekomen afspraak"  in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

5.       Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.

6.       Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. 


Tarieven bekkenfysiotherapie 2024

Met alle ziektekostenverzekeraars zijn contracten afgesloten.  Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraars gedeclareerd indien u een aanvullende verzekering heeft.

De onderstaande tarieven (2024) gelden uitsluitend voor niet-gecontracteerde zorg. Dat is zorg wanneer je geen aanvullende verzekering heeft, wanneer jouw aanvullende verzekering geen vergoeding geeft voor (bekken)fysiotherapie of wanneer je aanvullende verzekering niet meer beschikbaar is voor dat kalenderjaar.

 

 • Intake bekkenfysiotherapie: € 108,00
 • Intake bekkenfysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 117,50
 • Behandeling bekkenfysiotherapie in de praktijk: € 54,00
 • Behandeling bekkenfysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 71,50 
 • Intake oedeem fysiotherapie: € 108,00
 • Intake oedeem fysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 117,50 
 • Behandeling oedeem fysiotherapie in de praktijk: € 54,00
 • Behandeling oedeem fysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 71,50


 • Niet nagekomen afspraak: 100% van het tarief van de intake of behandeling. 

Bekkenfysiotherapie Hagenaars

Netherlands

Our privacy policy applies.