Bekkenfysiotherapie Hagenaars

Caroline Hagenaars - van Miert
076-8898366
bekkenfysiotherapiehagenaars@yahoo.com
Koolmees 10
4822 PN Breda

De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00.  
076-8898366

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Indien u een afspraak heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De wachtruimte bevindt zich achter de witte toegangsdeur met matglas en logo. In de wachtruimte is een toilet aanwezig.
U hoeft zich niet te melden, op het afgesproken tijdstip, wordt u opgehaald uit de wachtruimte.

U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts terecht voor bekkenfysio.
De praktijk is gevestigd in de Haagse Beemden in Breda.

Wil je telefonisch overleggen, geef dat gerust even aan bij de assistente, ze maakt voor mij een notitie en dan bel ik even terug.

De praktijk is voorzien van airco waardoor er een aangenaam binnenklimaat is.Privacyverklaring Bekkenfysiotherapie Hagenaars

Algemeen 

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens en medische gegevens vast. Ik doe dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van paramedische zorg en de bijbehorende administratie en dat de praktijk uw gegevens beveiligt tegen inbreuk door derden. De volgende gegevens worden bewaard: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens betreffende gezondheid, naam van uw zorgverzekeraar, naam van uw andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak en betalingsgegevens.

De praktijk bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet daarin verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.
Gegevens worden alleen uitgewisseld uit met andere (para)medisch zorgverleners als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit gebeurt via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

De fysiotherapeut raadpleegt uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taak. 

Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan wordt dat gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten 

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door de prakijk te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Caroline Hagenaars.

Klachten 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Caroline Hagenaars. Mocht u er met haar niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (beroepsvereniging fysiotherapie).

Rolstoeltoegankelijkheid:
De praktijk beschikt over ruime doorgangen in de wachtkamer en behandelruimte. Wenst u meer ruimte om te manoeuvreren, dan kan de toegangsdeur verder geopend worden. Ook kan de wachtruimte tijdelijk afgesloten worden (en voor u te openen) indien meer ruimte rondom het toilet gewenst is.

Huisregels:
 

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De fysiotherapeute heeft het recht om personen die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand en eventueel het behandeltraject te stoppen.
 • Van u als patiënt wordt verwacht dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • De praktijk is gevestigd in een kinderrijke buurt. Hebt u alstublieft extra aandacht voor kinderen bij parkeren en wegrijden bij de praktijk. In de directe omgeving van de praktijk is ruim voldoende parkeergelegenheid. Een bushalte (halte Paradijslaan, tegenover Graaf Engelbrecht college) bevindt zich op 100 meter van de praktijk. Buslijn 2 en 4 stoppen hier.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Bij uw eerste afspraak dient u een wettelijk legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
 • Gelieve een handdoek mee te brengen naar uw afspraak.
 • Wanneer u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen. De toegangsdeur naar de wachtruimte (witte deur, matglas en logo) is open, u kunt plaatsnemen in de wachtruimte en hoeft zich niet te melden. De bekkenfysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. Gelieve u te melden indien u 5 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Bij een door het KNMI afgegeven weeralarm, maakt u dan zelf de keuze of u veilig naar de praktijk kunt komen.  Een afspraak die u door extreem weer niet kunt nakomen, wordt niet in rekening gebracht, graag wel even doorgeven natuurlijk.

Bij verhindering door ziekte of vakantie door de bekkenfysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend bekkenfysiotherapeute.

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Mogelijk wordt uw bekkenfysiotherapiebehandeling (deels) vergoed uit de aanvullende- of basisverzekering. In de polisvoorwaarden van uw basisverzekering en eventueel aanvullende zorgverzekering kunt u informatie vinden over wat wel en niet wordt vergoed en of het eigen risico van toepassing is. Soms wordt een percentage van de behandeling(en) vergoed. Dit kan verschillen per type zorgpolis en zorgverzekeraar.

Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.


Betalingsvoorwaarden:

1.       Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

2.       Indien u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar.

3.       De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en u dus uw rekening zelf moet betalen. Bovendien zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing indien u uw afspraak niet bent nagekomen. Ondanks uw eventuele verzekeringspakket dient u niet nagekomen afspraken zelf te betalen.

4.       Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen,  dienen 24 uur van te voren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om het tarief van een "niet nagekomen afspraak"  in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

5.       Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.

6.       Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. 


Tarieven bekkenfysiotherapie 2022

Met alle ziektekostenverzekeraars zijn contracten afgesloten. Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraars gedeclareerd indien u een aanvullende verzekering heeft.

De onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet-gecontracteerde zorg. Dat is zorg wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer uw aanvullende verzekering geen vergoeding geeft voor (bekken)fysiotherapie. 

 

 • Intake bekkenfysiotherapie: € 92,00
 • Intake bekkenfysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 100,00
 • Behandeling bekkenfysiotherapie in de praktijk: € 46,00
 • Behandeling bekkenfysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 54,00 
 • Intake oedeem fysiotherapie: € 92,00
 • Intake oedeem fysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 100,00 
 • Behandeling oedeem fysiotherapie in de praktijk: € 46,00
 • Behandeling oedeem fysiotherapie bij u thuis (alleen op “aan huis” verwijzing van arts/specialist): € 54,00


 • Niet nagekomen afspraak: 75% van het tarief van de intake of behandeling

Bekkenfysiotherapie Hagenaars

Netherlands

Our privacy policy applies.